k.a.t. / S.S.1996

Parco / Absolute Fashion

Parco / Absolute Fashion

Faith / Logotype

Cut, No.46, Cover

Ryuichi Sakamoto / N / Y

Ryuichi Sakamoto Photo Book / N / Y

Dune, No.8, Cover

Dune / Logotype

Scai The Bathhouse / Logotype

Mondo Grosso / Family

k.a.t. / A.W.1995

Cut, No.40

Mondo Grosso / Pieces From The Editing Floor

Cut, No.38

Rock And Roll “T-shirts”

Cut, No.36

Cut, No.35

Work’s & Friends / A.W.1994

Via Bus Stop / A.W.1994

H, No.1, Cover

H / Logotype

The Smiths

Yohito Teraoka / Rhapsody

Cut, No.28

Via Bus Stop / Logotype

Cut, No.26

Bridge / Logotype

Akira Kurosawa Hayao Miyazaki Takeshi Kitano / Nihon no 3nin no Enshutsuka

Cut, No.23

Cut, No.23, Cover

Cut, No.21

Cut, No.21

Rockin’ On JAPAN, No.66, Cover

Rockin’ On JAPAN / Logotype

Cut, No.18

Cut, No.18, Cover

Cut / Logotype