U.F.O.“United Future Organization” / Now And Then

Ryuichi Sakamoto / Decord 20

Cut, No.66

Elizabeth Peyton / Live Forever

Cut, No.63

Cut, No.63

Matsuda / A.W.1997 / Jack Pierson

Kazuyoshi Nakamura / Kin ji to

CUT, NO.60

Takaaki Yoshimoto × Banana Yoshimoto

Cut No.58

Cut, No.58

Matsuda / S.S.1997 / Beyond Gender

Matsuda / S.S.1997 / Beyond Gender

Matsuda / S.S.1997 / Beyond Gender

Matsuda / S.S.1997 / Beyond Gender “MATSUDABÄR” 1997

Matsuda / S.S.1997 / Beyond Gender “Case”

Kazuyoshi Nakamura / Inu to Neko’Koko ni Iru

Ryuichi Sakamoto / El Mar Mediterrani

Matsuda / 1996 / Eyewear Collection

Cut, No.55

Parco / Absolute Fashion

Parco / Absolute Fashion

Matsuda / A.W.1996

Matsuda / A.W.1996

Cut, No.51

Ryuichi Sakamoto / 1996

Baby Generation Exhibition

Banana Yoshimoto / Hachiko Saigo No Koibito

S / Concept Book

Light, No.1

k.a.t. / S.S.1996

Parco / Absolute Fashion

Parco / Absolute Fashion

Cut, No.46, Cover

Ryuichi Sakamoto / N / Y

Ryuichi Sakamoto Photo Book / N / Y

Dune, No.8, Cover

Dune / Logotype

Scai The Bathhouse / Logotype